Category «Process Lasso»

Process Lasso alternatief: automatisch procesprioriteitklasse

Zelfs met voldoende geheugen Windows opnieuw tot stilstand kan komen. De dader is de onhandige verdeling van prioriteiten proces op Windows. Met de juiste freeware je hier maar om te verbeteren. Procesprioriteitklasse beïnvloedt de systeembelasting Elk programma draait op Windows met een specifieke prioriteit, ongeacht of dit de browser, e-mailclient, of mediaspeler. Standaard komt alle ...

Set Windows process priority for more power

A high CPU utilization often makes for a much slower PC. While current PCs always bring more power, but by analogy, also increases the load on the computer. In particular, multimedia applications to ensure that available resources are often busy. At peak times, it may therefore happen that even current computer come to a halt. ...

Stel Windows proces prioriteit voor meer vermogen

een hoog CPU-gebruik vaak zorgt voor een veel tragere PC. Hoewel de huidige pc's brengen steeds meer macht, maar naar analogie, verhoogt ook de belasting op de computer. In het bijzonder, multimedia toepassingen om ervoor te zorgen dat de beschikbare middelen zijn vaak druk. Op piekmomenten kan het dus gebeuren dat zelfs huidige computer tot ...

map